Privacyverklaring

Stichting Yselvaert is 25 maart 2002 opgericht te IJsselstein en staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 30180062. Stichting Yselvaert is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens

Stichting Yselvaert
Bestuurssecretariaat: info@rondvaartenijsselstein.nl
Website: www.rondvaartenijsselstein.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Yselvaert verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website bij blokje ‘’Onze sponsoren’’ aan te laten maken, in correspondentie en telefonisch, van gegevens over uw bedrijf op onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken en gebruiken

Stichting Yselvaert verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Schippers informeren en/of inroosteren volgens het vaarprogramma.
 • Verzenden van onze digitale nieuwsbrief en/of informatie van het vaarprogramma en toeristische informatie over IJsselstein en omgeving.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen en zullen wij deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor u deze hebt opgegeven.
 • Wij zullen uw gegevens nooit aan anderen doorverkopen of verstrekken. Alleen aan partners die direct met de uitvoering van een ontwerp (en/of uitvoeren) van beleid of traject betrokken zijn, kunnen wij eventueel uw gegevens ter beschikking stellen.
 • Uw persoonsgegevens zullen te allen tijde als vertrouwelijk worden behandeld
 • Stichting Yselvaert verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Yselvaert neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Yselvaert bewaart uw gegevens lokaal op de eigen computer en niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Yselvaert verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Yselvaert gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te verwijderen, overeenkomstig de AVG. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of uw herkenbare foto’s die door Stichting Yselvaert wordt gebruikt en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in ons computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan het bestuurssecretariaat, email: info@rondvaartenijsselstein.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek dit mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ, (Machine Readable Zone) de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) ongeldig b.v. door dit zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Yselvaert wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Meer informatie over de AVG is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Yselvaert neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuurssecretariaat, email: info@rondvaartenijsselstein.nl.
Stichting Yselvaert behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring te wijzigen. Dit zal dan altijd gebeuren conform de AVG. De wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

Disclaimer

De informatie op deze website van Stichting Yselvaert is alleen voor algemene doeleinden en is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit informatie op de website of het (tijdelijk) niet correct functioneren van de website. Stichting Yselvaert spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Websites van derden

Dit platform bevat links naar andere websites die door andere partijen dan Stichting Yselvaert worden geëxploiteerd. Stichting Yselvaert heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het functioneren of de inhoud van deze websites. Stichting Yselvaert is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, diensten of producten van derden.

Stichting Yselvaert op sociale netwerksites

De redactie baseert zich bij het plaatsen van berichten op sociale netwerksites, b.v. Facebook, ook op inhoud van derden. Hoewel daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de kans dat bepaalde informatie onvolledig of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van onze Facebookberichten, binnen de grenzen van de Nederlandse wet. De redactie van Stichting Yselvaert behoudt zich het recht voor om relevante content of reacties geplaatst door gebruikers op onze Facebookpagina te verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten

De websites en alle intellectuele eigendomsrechten (de materialen) op onze websites berusten uitsluitend bij Stichting Yselvaert en is een beschermd logo, merk en handelsnaam. U mag elementen van de websites uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze rechten.
U mag onderdelen of elementen van deze websites alleen verveelvoudigen en/of openbaar maken voor zover dit valt onder één van de wettelijke beperkingen zoals vermeld in bijvoorbeeld de Auteurswet. Ieder ander gebruik van onderdelen of elementen van deze websites is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Yselvaert. Verzoeken voor toestemming kunnen worden gericht aan het bestuurssecretariaat, email: info@rondvaartenijsselstein.nl. Stichting Yselvaert behoudt zich alle rechten uitdrukkelijk voor. Voor alle foto’s op onze websites is aan betrokkene (geportretteerde) algemene toestemming gevraagd om deze op onze websites te mogen gebruiken.

Toepasselijk recht

Op deze website inclusief de Disclaimer en de Privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen in verband met de website.
Stichting Yselvaert  behoudt zich het recht voor om deze Disclaimer te wijzigen. Dit zal dan altijd gebeuren conform de AVG. De wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.