Algemene Voorwaarden

Stichting Yselvaert is 25 maart 2002 opgericht te IJsselstein en staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 30180062.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
Stichting Yselvaert: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Bestuurssecretariaat: info@rondvaartenijsselstein.nl.
Client: de wederpartij van Stichting Yselvaert.

2. Algemeen

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Yselvaert en cliënt, waarop Yselvaert deze voorwaarden van toepassing verklaart, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

2.2. Eventuele afwijking op deze voorwaarden is slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van cliënt wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

3. Reguliere rondvaarten

3.1. Reguliere vaarten, zijn rondvaarten waarvoor een reservering is te boeken door en voor één of meerdere personen. Reserveren voor reguliere rondvaarten kan tot maximaal 20 personen, waarbij gezelschappen over onze 2 boten verdeeld kunnen worden. Reserveren en kaartverkoop via UIT in IJsselstein | Tourist Info te IJsselstein, zowel telefonisch als aan de balie en op de zaterdag- en zondagmiddag idem bij MIJ | Museum IJsselstein te IJsselstein.

3.2. Onze rondvaarten vinden plaats in een open boot. Voor alle vaartochten geldt een maximaal aantal van 10 passagiers per boot.

3.3. Passagiers dienen 10 minuten voor vertrek aanwezig te zijn. Indien niet anders afgesproken, is de opstapplaats aan de Walkade 2-4, tegenover MIJ | Museum IJsselstein te IJsselstein.

3.4. Het is verboden aan boord te roken.

3.5. Huisdieren zijn niet toegestaan aan boord.

3.6. Zelf meegenomen consumpties zijn niet toegestaan aan boord.

4. ‘Vaarten op maat’

4.1. ‘Vaarten op maat’ zijn rondvaarten waarvoor een reservering te boeken is voor een groep van maximaal 10 passagiers per boot, die de boot/boten exclusief huurt. ‘Vaarten op maat’ kunnen uitsluitend vooraf geboekt worden via het contactformulier (zie onze website: www.rondvaartenijsselstein.nl)

4.2. De minimale reservering voor een ‘Vaart op maat’ is 1 uur (boot met Yselvaert schipper).

4.3. Het is niet toegestaan de ‘Vaart op maat’ door te verhuren aan een derde partij.

4.4. Eventueel meenemen van huisdier bij reservering overleggen.

4.5. Meenemen beperkte catering is toegestaan. Cliënt dient voor afvalzak te zorgen, bijbehorend afval zelf af te voeren en passagiersgedeelte schoon achter te laten. Glaswerk niet toegestaan.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. In geval van ‘Vaarten op maat’ is de overeenkomst definitief/bindend als een door Yselvaert opgemaakte, schriftelijke bevestiging/factuur van de reservering per post of e-mail is toegestuurd. Deze reservering wordt een definitieve boeking als het verschuldigde bedrag voor de groepsvaart is ontvangen op de op de factuur vermelde bankrekening.

5.2. Als ontbindende voorwaarde voor alle vaarten geldt de weersomstandigheid, waardoor de rondvaart belemmerd dan wel onmogelijk wordt. Dit ter beoordeling van de schipper, dan wel de Yselvaert coördinator. Boven windkracht 7 Beaufort en/of verwacht onweer/bliksem wordt er niet gevaren.

5.3. Passagiers dienen zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en instructies van de Yselvaert schipper of één van haar andere vrijwilligers (zie verder artikel 14.2.)

5.4. Yselvaert en/of haar schipper in functie is gerechtigd om passagiers, die zich misdragen of in kennelijke staat verkeren, van boord te verwijderen.

5.5. Client dient alle aanwijzingen van Yselvaert of haar vrijwilligers stipt en zonder uitstel op te volgen. De toegang tot de aanlegsteiger kan zonder opgaaf van reden worden geweigerd, indien dit door Yselvaert noodzakelijk wordt geacht.

5.6. De schipper heeft het recht de vaarroute te wijzigingen wanneer stremmingen op de geplande vaarroute dit vereisen.

6. Vertragingen en wachttijden

6.1. Bij Reguliere vaarten wordt niet gewacht; de boot vertrekt op het geplande tijdstip. Er vindt geen restitutie van betaalde tickets plaats.

6.2. Bij ‘Vaart op maat’ wacht de schipper 15 minuten. Indien langer gewacht moet worden is het aan de schipper te besluiten de vaart wel of niet door te laten gaan. Dit is afhankelijk van beschikbaarheid boot en de Yselvaert vrijwilliger.

6.2.1. Bij overschrijding van de afvaartijd ‘Vaarten op maat’ worden elke 30 minuten aan cliënt doorbelast.

6.2.2. Indien de vertraging/wachttijd veroorzaakt door cliënt leidt tot annulering van de huur wordt geen restitutie verleend van de betaalde huursom.

7. Betaling

7.1. De betalingsvoorwaarde voor een ‘Vaart op maat’ wordt in de betreffende Yselvaert factuur vermeld.

7.2. Tickets voor de Reguliere vaarten worden verkocht bij UIT in IJsselstein | Tourist Info te IJsselstein. (zaterdag tot 12.00 uur) en bij MIJ | Museum IJsselstein te IJsselstein (zaterdag- en zondagmiddag vanaf 13.00 uur). Deze boekingstijden wijken af van de openingstijden. Pinnen verdient de voorkeur.

8. Annuleringsvoorwaarden Yselvaert

8.1. Hiervoor verwijzen wij u naar de pagina met annuleringsvoorwaarden.

9. Aansprakelijkheid Yselvaert

9.1. Yselvaert is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van cliënt. Cliënt neemt al haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.

9.2. Indien cliënt waardevolle eigendommen achterlaat in de boot, valt bij vermissing onder verantwoordelijkheid cliënt.

9.3. Yselvaert is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van cliënt, behoudens ontstaan door grove schuld of opzet van Yselvaert.

9.4. Yselvaert is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van cliënt, ontstaan bij het betreden van de afvaartsteiger of de rondvaartboot. Cliënt betreedt de afvaartsteiger en/of de rondvaartboot geheel op eigen risico.

9.5. Yselvaert is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging bij afvaart of tijdens de rondvaart.

9.6. Voor zover Yselvaert aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte (gevolg-) schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.

9.7. Voor zover Yselvaert aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.

10. Aansprakelijk cliënt

10.1. Client is aansprakelijk voor door cliënt veroorzaakte schade aan eigendommen van Yselvaert, haar vrijwilligers of derden.

10.2. Alle door Yselvaert georganiseerde en uitgevoerde activiteiten vinden volledig voor risico van cliënt plaats.

10.3. Client vrijwaart Yselvaert voor schadeclaims door derden.

11. Aansprakelijk algemeen

11.1. Yselvaert is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld. De wettelijk schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het betaalde bedrag.

11.2. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders/ begeleiders. Kinderen van 14 jaar of jonger dienen te allen tijde onder begeleiding mee te varen.

11.3. Kan Yselvaert door overmacht (zie artikel 5.2.) de rondvaart niet uitvoeren zoals overeengekomen dan is Yselvaert niet verplicht tot enige restitutie.

12. Klachten

12.1. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 2 dagen na de rondvaart schriftelijk via het bestuurssecretariaat van Yselvaert te worden ingediend.

12.2. Klachten die mondeling worden gedaan of later dan 2 dagen na de rondvaart worden niet in behandeling genomen.

13. Privacy

13.1. Stichting Yselvaert respecteert de privacy van alle cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hierbij houdt Stichting Yselvaert zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Zie verder onze Privacyverklaring op onze website: www.rondvaartenijsselstein.nl

14. Veiligheid

14.1. Client moet te allen tijde de aanwijzingen van schipper en/of gids opvolgen.

14.2. Indien aanwijzingen niet worden opgevolgd heeft de schipper van dienst of vrijwilligers van Yselvaert het recht om de vaart af te breken. Cliënt kan dan geen aanspraak maken op vermindering van het in de overeenkomst vermelde bedrag.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.